วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ตรวจสอบกรณีเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

เจ้าหน้าที่ปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน