วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี(อีกครั้ง)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๕-๒๕๕๕ เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี(อีกครั้ง)

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๒-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๒๑-๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๑ โครงการ

ทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๓๔-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญา และภาษีอากร ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่เทศบาลกระทำการทุจริต

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๔๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เทศบาลกระทำการทุจริต

ต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วบัตร และบัตรค่าธรรมเนียม บัตรค่าบริการสูญหาย

กรณีต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วบัตร และบัตรค่าธรรมเนียม บัตรค่าบริการสูญหาย