วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทุจริตนำเช็คที่ผู้มีอำนาจลงนามไว้ล่วงหน้าเบิกเงินไปใช้ส่วนตัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทุจริตนำเช็คที่ผู้มีอำนาจลงนามไว้ล่วงหน้าเบิกเงินไปใช้ส่วนตัว

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกระทำการทุจริตยักยอกเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ แก้ไขจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรในเช็คแล้วนำเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ตรวจสอบการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเบื้องต้นพบว่ามีเงินขาดบัญชี จึงได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ตรวจสอบกรณีเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

เจ้าหน้าที่ปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน